Представяне

Фирма “ТРЕЙДМЕКС” АД е регистрирана в търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Р. България с учредителен акт № 20110311151802, EИК 201479573 със седалище на управление ж.к „Мотописта част 2”, бл. 53Е, вх. Б, ап. 9, п.к. 1404, гр. София, България.

 
©2011 TRADEMEX